VVD Standpunt

Johan Houwers (VVD): ‘Geef bewoners recreatiewoningen ruimte’

Er zijn nog te veel gemeenten die vast blijven houden aan het onderscheid tussen permanente bewoning en recreatieve bewoning. Ja, ruimte is schaars in Nederland. Om ons land leefbaar te houden en alle belangen goed tegen elkaar af te wegen is wet- en regelgeving noodzakelijk. Maar de huidige regelgeving is naar de mening van de VVD te complex en beperkt de ontwikkelingsruimte van Nederland. Daarom wordt er door minister Melanie Schultz- van Haegen (VVD) hard gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet die de regels voor de ruimtelijke ordening vereenvoudigt en bundelt.

Gemeenten hebben een belangrijke stem in hoe onze ruimte ingericht wordt. Dat is maar goed ook, omdat lokaal gezien het beste bepaald kan worden welke functie bij een stuk grond of gebouw past. Maar gemeenten zijn de afgelopen jaren doorgeschoten en hebben de bestemmingen veel te specifiek gemaakt. Vaak is het helemaal niet nodig om een woning te bestemmen als recreatiewoning of als permanente woning. Het is genoeg om te bepalen of er gewoond kan worden of niet. Een burger kan dan zelf bepalen hoe de woning gebruikt wordt.

Volgens de VVD hoort de gemeente een marktmeester te zijn die kijkt hoe wensen op het ruimtelijk ordeningsgebied gerealiseerd kunnen worden. Gemeenten lijken echter eerder vanuit angst te regeren en perken de ruimte van burgers zoveel mogelijk in. Als bewoner van Gelderland weet ik dat we veel zelf kunnen als de overheid ons maar ruimte laat en ons zelf als bewoners en ondernemers in de regio’s laat beslissen over wat wel en niet passend is. Niet vanuit Den Haag alles willen regelen maar aan het gebied zelf overlaten hoe de toekomst eruit ziet. De VVD gelooft in de kracht van de mensen.

Als kandidaat Tweede Kamerlid voor de VVD roep ik u dan ook op om op 12 september te kiezen voor ontwikkelingsruimte voor Nederland. Stem Johan Houwers, nr. 43.

De Piratenpartij voor de echte privacy.

Wij van Piratenpartij krijgen regelmatig de vraag waarom wij een nieuwe partij zijn begonnen, aangezien de privacy ook bij andere partijen hoog in het vaandel staat. Het probleem van de recreatiewoningen is een duidelijk voorbeeld waarom.

Bij de meeste partijen moet de privacy nogal eens wijken voor andere idealen. Voor "eerlijke huurprijzen" moet je huurbaas je inkomen weten. Tegen "drugsoverlast" moeten alle wietgebruikers zich centraal registreren. Tegen "terrorisme" moeten telefoons zomaar afgeluisterd worden. En voor de BVVW-leden belangrijk, voor de planologie en woningbouwnormen moeten huizenbewoners bespioneerd worden.

Al die maatregelen zijn begrijpelijk, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Als de privacy opgegeven moet worden voor zo'n doel, komt de overheid ons een stukje dichter op de huid zitten. Zo zouden we voetje voor voetje de glijdende schaal naar een totalitaire staat af schuifelen.

Daarom is de Piratenpartij belangrijk. De Piratenpartij legt de overheid de absolute beperking op dat binnendringen in de privacy alleen mag met toestemming van een rechter. Wetgeving die hier niet aan kan voldoen, moet gewoon vervangen worden.

SP Standpunt (bron: www.sp.nl. Doorlinken naar website SP)
Door heel Nederland worden recreatieparken uit de grond gestampt. Langkampeerders moeten met hun caravans plaats maken voor projectontwikkelaars die er dure chalets en bungalows bouwen. Dat levert die project ontwikkelaars veel geld op maar het landschap verrommeld en de langkampeerder is zijn rustplek kwijt. De Recratiewoningen zijn niet ook bedoeld voor permanente bewoning. Waar kan moet de bestemming van bestaande recreatiewoningen en -parken worden vervangen door de bestemming “wonen”. De woning moet daarvoor geschikt zijn en de omgeving moet worden ingericht met alle voorzieningen van een normale woonwijk. De SP wil dat de afgeschafte kampeerwet weer in ere wordt gesteld om de kampeerder meer rechtsbescherming te bieden.
Sinds 1 oktober 2003 mag het officieel niet meer gewoond worden in recreatiewoningen en moet dit gehandhaafd worden door gemeenten. Mensen die aantoonbaar voor oktober 2003 in een recreatiewoning woonden krijgen een gedoogbeschikking. De bewoners kunnen zich in veel gevallen vanwege de illegale of gedoogstatus van hun verblijf niet inschrijven in de gemeente. Daarmee verliezen ze alle daarbij horende rechten als een uitkering en stemrecht. Zo is een klasse van z.g. gedoogburgers ontstaan met veel plichten en weinig rechten.
De SP pleit voor een einde aan de opgejaagde status. Dit kan door het verstrekken van een persoonsgebonden vrijstelling aan bewoners die permanent wonen en waar de gemeente niet gehandhaafd heeft.

PvdA Standpunt Fractie
De PvdA is van mening dat tijdelijke bewoning moet kunnen. Daar hebben we in essentie geen probleem mee. Echter, overlast is wel een punt van zorg. Daarvoor dient allereerst de handhaving van een gemeente goed op orde te zijn en moeten overbewoning en overlast worden voorkomen. Permanente bewoning echter vinden we een ander verhaal. Wij willen de gevallen van voor 2003 pardonneren en daarmee legaliseren. De gevallen van na 2003, vanaf het moment dat er sprake is van wetgeving op dit vlak, vinden we een kwestie voor de lokale overheden. Die gaan immers uiteindelijk over hun eigen woningbeleid.

PvdA Standpunt PublieksvoorlichtingDe PvdA wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor mensen die in recreatiewoningen wonen. Zowel mensen die vóór 2003 als die ná 2003 in een recreatiewoning zijn komen wonen hebben recht op duidelijkheid.

De bal ligt nu bij de gemeenten. Sommige gemeenten zullen snel duidelijkheid bieden en mensen van voor 2003 een gedoogbeschikking geven, andere zullen er tegenop zien om beleid vast te stellen, waarmee ook duidelijk wordt dat bewoners van ná 2003 illegaal zijn en er dus gehandhaafd moet worden. Dit laatste is immers erg moeilijk gebleken de afgelopen jaren.

We hopen dat het nu wel goed gaat en alle gemeenten dan ook de handschoen voortvarend oppakken en snel hun beleid vaststellen. De mensen mogen namelijk niet nog langer in onzekerheid blijven over hun lot. Wij vragen de minister daarbij de vinger aan de pols te houden.

GroenLinks
(Het volgende standpunt is de reactie op een vraag van één van onze leden)

 

In uw mail houdt u een pleidooi om het juridische onderscheid tussen gewone woningen en recreatiewoningen op te heffen en doet u een voorstel voor ons verkiezingsprogramma.
Ondanks dat we uw initiatief waarderen, zijn wij het niet met het voorstel eens. Permanente bewoning van recreatiewoningen leidt tot verdere verstening van het buitengebied. GroenLinks vindt dat het buitengebied voor iedereen toegankelijk moet zijn om te recreëren.
Daarnaast zijn de bouwtechnische eisen voor recreatiewoningen lichter dan voor reguliere woningen. Om deze redenen willen wij het onderscheid tussen gewone woningen en niet-commerciële recreatiewoningen niet
opheffen. Het legaliseren van bestaande recreatiewoningen (zodat ze een officiële woonfunctie krijgen) mag alleen worden toegestaan onder strikte voorwaarden.
Nogmaals bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Laura de Haan
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks

CDA 

We kunnen u meedelen, dat inmiddels is besloten dat het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen overgelaten wordt aan de gemeenten.

Op voorstel minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de ministerraad in januari j.l. besloten het wetsvoorstel Vergunning onrechtmatige bewoning in te trekken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal alle gemeenten dringend verzoeken regels vast te stellen zodat er duidelijkheid is voor betrokkenen over het lokale beleid voor de recreatiewoningen. In het voorstel van wet dat het (demissionaire) kabinet had ingediend werden gemeenten verplicht een ontheffing te verlenen aan langdurig 'gedoogde' onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. De ontheffing zou gaan gelden voor mensen die uiterlijk op 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning waren getrokken en daar sindsdien onafgebroken hebben gewoond. 

Minister Schultz van Haegen zal de Tweede Kamer en de Eerste Kamer informeren dat het kabinet heeft besloten heeft op het voorstel van de VNG in te gaan om de gemeenten aan te schrijven zelf de voorwaarden vast te leggen waaronder een vergunning wordt verleend voor bewoning van een recreatiewoning. De VNG maakt om de gemeenten daarbij te helpen voorbeeldregels en zal de voortgang bewaken. De VNG heeft met de minister afgesproken dat voor specifieke situaties gekeken wordt naar aparte oplossingen. 

Op basis van de afspraken met de VNG heeft het (demissionaire) kabinet besloten dat het wetsvoorstel kan worden ingetrokken. Het doel van de wet, duidelijkheid scheppen aan de betrokken onrechtmatige bewoners van recreatiewoningen, wordt immers via het voorstel van de VNG zoveel mogelijk gerealiseerd. Bovendien sluit de aanpak beter aan bij huidige kabinetsbeleid waarbij verantwoordelijkheden voor het ruimtelijke domein meer bij gemeenten en provincie zijn gelegd. 
We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelegd.

VVD Standpunt

Johan Houwers (VVD): ‘Geef bewoners recreatiewoningen ruimte’

Er zijn nog te veel gemeenten die vast blijven houden aan het onderscheid tussen permanente bewoning en recreatieve bewoning. Ja, ruimte is schaars in Nederland. Om ons land leefbaar te houden en alle belangen goed tegen elkaar af te wegen is wet- en regelgeving noodzakelijk. Maar de huidige regelgeving is naar de mening van de VVD te complex en beperkt de ontwikkelingsruimte van Nederland. Daarom wordt er door minister Melanie Schultz- van Haegen (VVD) hard gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet die de regels voor de ruimtelijke ordening vereenvoudigt en bundelt.

Gemeenten hebben een belangrijke stem in hoe onze ruimte ingericht wordt. Dat is maar goed ook, omdat lokaal gezien het beste bepaald kan worden welke functie bij een stuk grond of gebouw past. Maar gemeenten zijn de afgelopen jaren doorgeschoten en hebben de bestemmingen veel te specifiek gemaakt. Vaak is het helemaal niet nodig om een woning te bestemmen als recreatiewoning of als permanente woning. Het is genoeg om te bepalen of er gewoond kan worden of niet. Een burger kan dan zelf bepalen hoe de woning gebruikt wordt.

Volgens de VVD hoort de gemeente een marktmeester te zijn die kijkt hoe wensen op het ruimtelijk ordeningsgebied gerealiseerd kunnen worden. Gemeenten lijken echter eerder vanuit angst te regeren en perken de ruimte van burgers zoveel mogelijk in. Als bewoner van Gelderland weet ik dat we veel zelf kunnen als de overheid ons maar ruimte laat en ons zelf als bewoners en ondernemers in de regio’s laat beslissen over wat wel en niet passend is. Niet vanuit Den Haag alles willen regelen maar aan het gebied zelf overlaten hoe de toekomst eruit ziet. De VVD gelooft in de kracht van de mensen.

Als kandidaat Tweede Kamerlid voor de VVD roep ik u dan ook op om op 12 september te kiezen voor ontwikkelingsruimte voor Nederland. Stem Johan Houwers, nr. 43.

De Piratenpartij voor de echte privacy.

Wij van Piratenpartij krijgen regelmatig de vraag waarom wij een nieuwe partij zijn begonnen, aangezien de privacy ook bij andere partijen hoog in het vaandel staat. Het probleem van de recreatiewoningen is een duidelijk voorbeeld waarom.

Bij de meeste partijen moet de privacy nogal eens wijken voor andere idealen. Voor "eerlijke huurprijzen" moet je huurbaas je inkomen weten. Tegen "drugsoverlast" moeten alle wietgebruikers zich centraal registreren. Tegen "terrorisme" moeten telefoons zomaar afgeluisterd worden. En voor de BVVW-leden belangrijk, voor de planologie en woningbouwnormen moeten huizenbewoners bespioneerd worden.

Al die maatregelen zijn begrijpelijk, maar de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Als de privacy opgegeven moet worden voor zo'n doel, komt de overheid ons een stukje dichter op de huid zitten. Zo zouden we voetje voor voetje de glijdende schaal naar een totalitaire staat af schuifelen.

Daarom is de Piratenpartij belangrijk. De Piratenpartij legt de overheid de absolute beperking op dat binnendringen in de privacy alleen mag met toestemming van een rechter. Wetgeving die hier niet aan kan voldoen, moet gewoon vervangen worden.

SP Standpunt (bron: www.sp.nl. Doorlinken naar website SP)
Door heel Nederland worden recreatieparken uit de grond gestampt. Langkampeerders moeten met hun caravans plaats maken voor projectontwikkelaars die er dure chalets en bungalows bouwen. Dat levert die project ontwikkelaars veel geld op maar het landschap verrommeld en de langkampeerder is zijn rustplek kwijt. De Recratiewoningen zijn niet ook bedoeld voor permanente bewoning. Waar kan moet de bestemming van bestaande recreatiewoningen en -parken worden vervangen door de bestemming “wonen”. De woning moet daarvoor geschikt zijn en de omgeving moet worden ingericht met alle voorzieningen van een normale woonwijk. De SP wil dat de afgeschafte kampeerwet weer in ere wordt gesteld om de kampeerder meer rechtsbescherming te bieden.
Sinds 1 oktober 2003 mag het officieel niet meer gewoond worden in recreatiewoningen en moet dit gehandhaafd worden door gemeenten. Mensen die aantoonbaar voor oktober 2003 in een recreatiewoning woonden krijgen een gedoogbeschikking. De bewoners kunnen zich in veel gevallen vanwege de illegale of gedoogstatus van hun verblijf niet inschrijven in de gemeente. Daarmee verliezen ze alle daarbij horende rechten als een uitkering en stemrecht. Zo is een klasse van z.g. gedoogburgers ontstaan met veel plichten en weinig rechten.
De SP pleit voor een einde aan de opgejaagde status. Dit kan door het verstrekken van een persoonsgebonden vrijstelling aan bewoners die permanent wonen en waar de gemeente niet gehandhaafd heeft.

PvdA Standpunt Fractie
De PvdA is van mening dat tijdelijke bewoning moet kunnen. Daar hebben we in essentie geen probleem mee. Echter, overlast is wel een punt van zorg. Daarvoor dient allereerst de handhaving van een gemeente goed op orde te zijn en moeten overbewoning en overlast worden voorkomen. Permanente bewoning echter vinden we een ander verhaal. Wij willen de gevallen van voor 2003 pardonneren en daarmee legaliseren. De gevallen van na 2003, vanaf het moment dat er sprake is van wetgeving op dit vlak, vinden we een kwestie voor de lokale overheden. Die gaan immers uiteindelijk over hun eigen woningbeleid.

PvdA Standpunt PublieksvoorlichtingDe PvdA wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor mensen die in recreatiewoningen wonen. Zowel mensen die vóór 2003 als die ná 2003 in een recreatiewoning zijn komen wonen hebben recht op duidelijkheid.

De bal ligt nu bij de gemeenten. Sommige gemeenten zullen snel duidelijkheid bieden en mensen van voor 2003 een gedoogbeschikking geven, andere zullen er tegenop zien om beleid vast te stellen, waarmee ook duidelijk wordt dat bewoners van ná 2003 illegaal zijn en er dus gehandhaafd moet worden. Dit laatste is immers erg moeilijk gebleken de afgelopen jaren.

We hopen dat het nu wel goed gaat en alle gemeenten dan ook de handschoen voortvarend oppakken en snel hun beleid vaststellen. De mensen mogen namelijk niet nog langer in onzekerheid blijven over hun lot. Wij vragen de minister daarbij de vinger aan de pols te houden.

GroenLinks
(Het volgende standpunt is de reactie op een vraag van één van onze leden)

 

In uw mail houdt u een pleidooi om het juridische onderscheid tussen gewone woningen en recreatiewoningen op te heffen en doet u een voorstel voor ons verkiezingsprogramma.
Ondanks dat we uw initiatief waarderen, zijn wij het niet met het voorstel eens. Permanente bewoning van recreatiewoningen leidt tot verdere verstening van het buitengebied. GroenLinks vindt dat het buitengebied voor iedereen toegankelijk moet zijn om te recreëren.
Daarnaast zijn de bouwtechnische eisen voor recreatiewoningen lichter dan voor reguliere woningen. Om deze redenen willen wij het onderscheid tussen gewone woningen en niet-commerciële recreatiewoningen niet
opheffen. Het legaliseren van bestaande recreatiewoningen (zodat ze een officiële woonfunctie krijgen) mag alleen worden toegestaan onder strikte voorwaarden.
Nogmaals bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Laura de Haan
Publieksvoorlichting
Tweede Kamerfractie GroenLinks

CDA 

We kunnen u meedelen, dat inmiddels is besloten dat het beleid voor de bewoning van recreatiewoningen overgelaten wordt aan de gemeenten.

Op voorstel minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de ministerraad in januari j.l. besloten het wetsvoorstel Vergunning onrechtmatige bewoning in te trekken.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zal alle gemeenten dringend verzoeken regels vast te stellen zodat er duidelijkheid is voor betrokkenen over het lokale beleid voor de recreatiewoningen. In het voorstel van wet dat het (demissionaire) kabinet had ingediend werden gemeenten verplicht een ontheffing te verlenen aan langdurig 'gedoogde' onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen. De ontheffing zou gaan gelden voor mensen die uiterlijk op 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning waren getrokken en daar sindsdien onafgebroken hebben gewoond. 

Minister Schultz van Haegen zal de Tweede Kamer en de Eerste Kamer informeren dat het kabinet heeft besloten heeft op het voorstel van de VNG in te gaan om de gemeenten aan te schrijven zelf de voorwaarden vast te leggen waaronder een vergunning wordt verleend voor bewoning van een recreatiewoning. De VNG maakt om de gemeenten daarbij te helpen voorbeeldregels en zal de voortgang bewaken. De VNG heeft met de minister afgesproken dat voor specifieke situaties gekeken wordt naar aparte oplossingen. 

Op basis van de afspraken met de VNG heeft het (demissionaire) kabinet besloten dat het wetsvoorstel kan worden ingetrokken. Het doel van de wet, duidelijkheid scheppen aan de betrokken onrechtmatige bewoners van recreatiewoningen, wordt immers via het voorstel van de VNG zoveel mogelijk gerealiseerd. Bovendien sluit de aanpak beter aan bij huidige kabinetsbeleid waarbij verantwoordelijkheden voor het ruimtelijke domein meer bij gemeenten en provincie zijn gelegd. 
We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelegd.