De BVVW in het kort
De BelangenVereniging Vrij Wonen BVVW is een statutaire vereniging die haar leden openheid geeft in het (o.a. financiële) reilen en zeilen van de vereniging, en uiteraard het recht om mee te beslissen over de te volgen koers. Het bestuur van de BVVW bestaat uit vijf personen. Daarnaast is een tiental bestuursadviseurs en advocaten actief voor de vereniging. De BVVW is de landelijke gesprekspartner inzake permanente bewoning voor de minister van Infrastructuur en Milieu en de betrokken leden van de Tweede Kamer, en voor toonaangevende marktpartijen als RECRON, ANWB, Vereniging Eigen Huis, ANBO en Milieufederaties.De BVVW beschikt over een landelijk vertakt netwerk met provinciale coördinatoren. In dit netwerk zijn vele groepen van huiseigenaren bij de BVVW aangesloten, die in onderlinge samenwerking het permanent mogen wonen in hun gemeente en provincie bewerkstelligen.

De BVVW beschikt over een adequate helpdesk, waar u als lid gratis terecht kunt voor op uw situatie toegesneden informatie en advies.

Voor ondersteuning van juridische bijstand kunt u voor de meeste lidmaatschapsvormen terecht bij de bij vereniging aangesloten advocaten, waar u kunt worden geholpen met korting op de tarieven.

KvK-nummer: 11047804

Wat biedt BelangenVereniging Vrij Wonen?

 • Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over Vrij Wonen.
 • Landelijke bijeenkomsten waar ervaringen en kennis met elkaar gedeeld worden.
 • Een actief verenigingsleven waar aandacht en ruimte is voor enthousiaste leden, die (actief) mee willen helpen.
 • Een volledig democratisch bestel, waarbij u dus het recht van inspraak hebt.
 • Een klankbord van gelijkgestemde leden die u, al dan niet in werkgroepen, antwoord kunnen geven op uw dringende vragen.
 • De mogelijkheid om bijeenkomsten met sprekers bij u op het park (eventueel samen met andere parken in uw omgeving) te organiseren, waarbij gelegenheid wordt geboden om vragen van bewoners te beantwoorden.
 • Een spreekbuis richting lokale, provinciale, landelijke én Europese politiek.
 • Specialisten die de Vereniging juridisch en planologisch ondersteunen.
 • De steun van vooraanstaande wetenschappers, zoals bijvoorbeeld prof. dr. ir. H. Priemus, deskundige op het gebied van volkshuisvesting, verbonden aan de TH Delft.
 • Enkele goede en gespecialiseerde advocaten, die de Vereniging juridisch ondersteunen, en die leden van de vereniging tegen een speciaal ledentarief juridisch terzijde willen / kunnen staan.
 • Een Help Desk in gedrukte vorm (met voorbeelden hoe men op de aanpak door gemeenten zou kunnen handelen) en op de website een vraag en antwoord Help Desk.
 • Een website met een algemeen, voor iedereen toegankelijk, gedeelte en een gedeelte dat uitsluitend toegankelijk is voor leden van BelangenVereniging Vrij Wonen.

Waar houdt de Vereniging zich (zoal) mee bezig?

 • Het organiseren van forumavonden, waar deskundigen en politici vragen van aanwezigen beantwoorden.
 • Het organiseren van parkvertegenwoordigersbijeenkomsten.
 • Het opstellen en aanbieden van petities aan landelijke en Europese politiek.Het leggen van contacten en het voeren van besprekingen met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden. (B. en W. van gemeenten, Provinciale Staten, minister van Infrastructuur en Milieu, kamerleden enz.)
 • Het schrijven en uitgeven van rapporten (o.a. 'Zwartboek') en boekjes (o.a. 'Woonnood') en het verspreiden hiervan bij gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en bij allerlei dagbladen, radio- en TV-rubrieken.

Samen staan we sterk......
Het centrale doel van onze vereniging is om VRIJ WONEN, na jaren van gedogen, te legaliseren.In heel Nederland wonen tienduizenden mensen in recreatiewoonverblijven, de meesten in een eigen woning én op eigen grond. Helaas verschillen per gemeente en provincie de bestemmingsplannen sterk. Hierdoor dreigt een grote rechtsongelijkheid te ontstaan, als overheden (gemeenten, provincies) besluiten hun jarenlange gedoogbeleid te beëindigen.
De voormalige minister Cramer heeft het wetsvoorstel 'Vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen' ingediend. Helaas heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel verworpen. De VNG heeft een beleidsbrief met richtlijnen aan de gemeenten verzonden. De richtlijnen komen ongeveer overeen met het verworpen wetsvoorstel. Er is echter één groot verschil. De richtlijnen zijn vrijblijvend. Veel gemeenten voeren toch een streng handhavingsbeleid, ook tegen bewoners van recreatiewoningen die daar al voor 2003 woonden.

Alleen door de handen ineen te slaan, kennis met elkaar te delen en een gezamenlijke vuist te maken, staan bewoners van recreatiewoonverblijven sterk in de zo het zich laat aanzien ongelijke strijd tegen lokale en provinciale overheden. Deze 'ongelijke strijd' zullen we wellicht alleen kunnen 'winnen' door de krachten van alle gelijkgezinden samen te bundelen. Samen zullen we er dus voor moeten zorgen te kunnen blijven wonen in onze woonverblijven! Samen zullen we moeten proberen te bewerkstelligen de overheden op andere gedachten te brengen, vóórdat het te laat is! Haast is dus nu geboden!

Blijf dus niet lijdzaam toezien, maar wordt óók lid van BelangenVereniging Vrij Wonen (BVVW)

Het is een zaak die ons állen aangaat, en we zullen er dus allemaal ons steentje aan dienen bij te dragen. Als we afwachtend blijven toezien, weten we zeker dat we tegen de overheid het onderspit zullen delven en dat daarmee het definitieve einde van een onbekommerd wonen in onze recreatiewoonverblijven een feit is. Het mag toch niet zo zijn dat een klein deel van de eigenaren van de naar schatting 50.000 permanent bewoonde recreatiewoonverblijven de kastanjes uit het vuur haalt, om te proberen ervoor te zorgen dat iedereen straks gewoon in hun woonverblijf kan blijven wonen? Sluit u daarom ook aan bij BelangenVereniging Vrij Wonen! We hebben óók úw steun dus hard nodig! Zowel middels uw financiële bijdrage, (procederen e.d. kost veel geld), als - indien mogelijk - door middel van het behulpzaam zijn bij allerlei activiteiten die met het reilen en zeilen van een vereniging te maken hebben. Bijvoorbeeld het zitting nemen in het bestuur, in één of meerdere werkgroepen, het dienst doen als park en/of provincievertegenwoordiger, enz. Maar de hoofdzaak is uw lidmaatschap! Dat de overheid beseft met een grote, krachtige en standvastige groep bewoners te maken te hebben, die in hun eerste levensbehoefte - het wonen - bedreigd wordt.

pdfHuishoudelijk Reglement
pdfStatuten42.34 KB

Actief worden in de Vereniging?
Veel leden maken zich in een bestuursfunctie of als lid van één van de ingestelde werkgroepen hard voor het gezamenlijke doel waarnaar wij streven.Daarnaast zijn er per park contactpersonen nodig om snel en efficiënt leden te bereiken en ook om (meer) leden op de parken te werven. Op veel parken zijn reeds van deze contactpersonen (parkvertegenwoordigers) aanwezig, maar er zijn ook parken waar nog géén vertegenwoordiger is. Aangezien de Vereniging ook op provinciaal niveau werkt (provincies pakken permanente bewoning verschillend aan), zoeken wij ook naar leden, die in een provinciale commissie zitting willen nemen. Deze onderhouden dan enerzijds contacten met de landelijke werkgroepen en anderzijds met parkvertegenwoordigers in hun provincie en zullen ingezet kunnen worden bij contacten met het Provinciale bestuur zelf.
Is één van de hiervoor genoemde functies iets voor u? Laat het ons dan weten, middels het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.
Ook úw steun en inzet is hierbij van harte welkom!

Wellicht ten overvloede delen wij u mee dat ál uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat deze gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het ledenbestand van BelangenVereniging Vrij Wonen. Geen enkele andere instantie krijgt inzage van uw gegevens!De BVVW in het kort
De BelangenVereniging Vrij Wonen BVVW is een statutaire vereniging die haar leden openheid geeft in het (o.a. financiële) reilen en zeilen van de vereniging, en uiteraard het recht om mee te beslissen over de te volgen koers. Het bestuur van de BVVW bestaat uit vijf personen. Daarnaast is een tiental bestuursadviseurs en advocaten actief voor de vereniging. De BVVW is de landelijke gesprekspartner inzake permanente bewoning voor de minister van Infrastructuur en Milieu en de betrokken leden van de Tweede Kamer, en voor toonaangevende marktpartijen als RECRON, ANWB, Vereniging Eigen Huis, ANBO en Milieufederaties.De BVVW beschikt over een landelijk vertakt netwerk met provinciale coördinatoren. In dit netwerk zijn vele groepen van huiseigenaren bij de BVVW aangesloten, die in onderlinge samenwerking het permanent mogen wonen in hun gemeente en provincie bewerkstelligen.

De BVVW beschikt over een adequate helpdesk, waar u als lid gratis terecht kunt voor op uw situatie toegesneden informatie en advies.

Voor ondersteuning van juridische bijstand kunt u voor de meeste lidmaatschapsvormen terecht bij de bij vereniging aangesloten advocaten, waar u kunt worden geholpen met korting op de tarieven.

KvK-nummer: 11047804

Wat biedt BelangenVereniging Vrij Wonen?

 • Een regelmatig verschijnende nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over Vrij Wonen.
 • Landelijke bijeenkomsten waar ervaringen en kennis met elkaar gedeeld worden.
 • Een actief verenigingsleven waar aandacht en ruimte is voor enthousiaste leden, die (actief) mee willen helpen.
 • Een volledig democratisch bestel, waarbij u dus het recht van inspraak hebt.
 • Een klankbord van gelijkgestemde leden die u, al dan niet in werkgroepen, antwoord kunnen geven op uw dringende vragen.
 • De mogelijkheid om bijeenkomsten met sprekers bij u op het park (eventueel samen met andere parken in uw omgeving) te organiseren, waarbij gelegenheid wordt geboden om vragen van bewoners te beantwoorden.
 • Een spreekbuis richting lokale, provinciale, landelijke én Europese politiek.
 • Specialisten die de Vereniging juridisch en planologisch ondersteunen.
 • De steun van vooraanstaande wetenschappers, zoals bijvoorbeeld prof. dr. ir. H. Priemus, deskundige op het gebied van volkshuisvesting, verbonden aan de TH Delft.
 • Enkele goede en gespecialiseerde advocaten, die de Vereniging juridisch ondersteunen, en die leden van de vereniging tegen een speciaal ledentarief juridisch terzijde willen / kunnen staan.
 • Een Help Desk in gedrukte vorm (met voorbeelden hoe men op de aanpak door gemeenten zou kunnen handelen) en op de website een vraag en antwoord Help Desk.
 • Een website met een algemeen, voor iedereen toegankelijk, gedeelte en een gedeelte dat uitsluitend toegankelijk is voor leden van BelangenVereniging Vrij Wonen.

Waar houdt de Vereniging zich (zoal) mee bezig?

 • Het organiseren van forumavonden, waar deskundigen en politici vragen van aanwezigen beantwoorden.
 • Het organiseren van parkvertegenwoordigersbijeenkomsten.
 • Het opstellen en aanbieden van petities aan landelijke en Europese politiek.Het leggen van contacten en het voeren van besprekingen met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden. (B. en W. van gemeenten, Provinciale Staten, minister van Infrastructuur en Milieu, kamerleden enz.)
 • Het schrijven en uitgeven van rapporten (o.a. 'Zwartboek') en boekjes (o.a. 'Woonnood') en het verspreiden hiervan bij gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden en bij allerlei dagbladen, radio- en TV-rubrieken.

Samen staan we sterk......
Het centrale doel van onze vereniging is om VRIJ WONEN, na jaren van gedogen, te legaliseren.In heel Nederland wonen tienduizenden mensen in recreatiewoonverblijven, de meesten in een eigen woning én op eigen grond. Helaas verschillen per gemeente en provincie de bestemmingsplannen sterk. Hierdoor dreigt een grote rechtsongelijkheid te ontstaan, als overheden (gemeenten, provincies) besluiten hun jarenlange gedoogbeleid te beëindigen.
De voormalige minister Cramer heeft het wetsvoorstel 'Vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen' ingediend. Helaas heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel verworpen. De VNG heeft een beleidsbrief met richtlijnen aan de gemeenten verzonden. De richtlijnen komen ongeveer overeen met het verworpen wetsvoorstel. Er is echter één groot verschil. De richtlijnen zijn vrijblijvend. Veel gemeenten voeren toch een streng handhavingsbeleid, ook tegen bewoners van recreatiewoningen die daar al voor 2003 woonden.

Alleen door de handen ineen te slaan, kennis met elkaar te delen en een gezamenlijke vuist te maken, staan bewoners van recreatiewoonverblijven sterk in de zo het zich laat aanzien ongelijke strijd tegen lokale en provinciale overheden. Deze 'ongelijke strijd' zullen we wellicht alleen kunnen 'winnen' door de krachten van alle gelijkgezinden samen te bundelen. Samen zullen we er dus voor moeten zorgen te kunnen blijven wonen in onze woonverblijven! Samen zullen we moeten proberen te bewerkstelligen de overheden op andere gedachten te brengen, vóórdat het te laat is! Haast is dus nu geboden!

Blijf dus niet lijdzaam toezien, maar wordt óók lid van BelangenVereniging Vrij Wonen (BVVW)

Het is een zaak die ons állen aangaat, en we zullen er dus allemaal ons steentje aan dienen bij te dragen. Als we afwachtend blijven toezien, weten we zeker dat we tegen de overheid het onderspit zullen delven en dat daarmee het definitieve einde van een onbekommerd wonen in onze recreatiewoonverblijven een feit is. Het mag toch niet zo zijn dat een klein deel van de eigenaren van de naar schatting 50.000 permanent bewoonde recreatiewoonverblijven de kastanjes uit het vuur haalt, om te proberen ervoor te zorgen dat iedereen straks gewoon in hun woonverblijf kan blijven wonen? Sluit u daarom ook aan bij BelangenVereniging Vrij Wonen! We hebben óók úw steun dus hard nodig! Zowel middels uw financiële bijdrage, (procederen e.d. kost veel geld), als - indien mogelijk - door middel van het behulpzaam zijn bij allerlei activiteiten die met het reilen en zeilen van een vereniging te maken hebben. Bijvoorbeeld het zitting nemen in het bestuur, in één of meerdere werkgroepen, het dienst doen als park en/of provincievertegenwoordiger, enz. Maar de hoofdzaak is uw lidmaatschap! Dat de overheid beseft met een grote, krachtige en standvastige groep bewoners te maken te hebben, die in hun eerste levensbehoefte - het wonen - bedreigd wordt.

pdfHuishoudelijk Reglement
pdfStatuten42.34 KB

Actief worden in de Vereniging?
Veel leden maken zich in een bestuursfunctie of als lid van één van de ingestelde werkgroepen hard voor het gezamenlijke doel waarnaar wij streven.Daarnaast zijn er per park contactpersonen nodig om snel en efficiënt leden te bereiken en ook om (meer) leden op de parken te werven. Op veel parken zijn reeds van deze contactpersonen (parkvertegenwoordigers) aanwezig, maar er zijn ook parken waar nog géén vertegenwoordiger is. Aangezien de Vereniging ook op provinciaal niveau werkt (provincies pakken permanente bewoning verschillend aan), zoeken wij ook naar leden, die in een provinciale commissie zitting willen nemen. Deze onderhouden dan enerzijds contacten met de landelijke werkgroepen en anderzijds met parkvertegenwoordigers in hun provincie en zullen ingezet kunnen worden bij contacten met het Provinciale bestuur zelf.
Is één van de hiervoor genoemde functies iets voor u? Laat het ons dan weten, middels het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap.
Ook úw steun en inzet is hierbij van harte welkom!

Wellicht ten overvloede delen wij u mee dat ál uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld en dat deze gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het ledenbestand van BelangenVereniging Vrij Wonen. Geen enkele andere instantie krijgt inzage van uw gegevens!